არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ვებსაიტის დიზაინი შექმნა, განვითარება და პუბლიკაცია.

ინდიკატორები

 • წინასწარ განსაზღვრული მიზნისა და აუდიტორიისთვის არჩევს ვებსაიტის დიზაინს;
 • ვებსაიტის შექმნისას მსჯელობს გამოყენებულ სტანდარტებსა და შეთანხმებებზე;
 • ქმნის ვებსაიტის დიზაინის ვიზუალურ პროტოტიპს (მაგ.: გვერდის სქემა, ჰიპერ ბმულები, ფერები და შინაარსობრივი მოთხოვნები);
 • ადგენს ვებსაიტში ნავიგაციის გეგმას;
 • აყალიბებს დირექტორიისა და ფაილების სტრუქტურას, დოკუმენტების შენახვის, გაზიარებისა და პუბლიკაციის მიზნით;
 • ქმნის ვებსაიტს, რომელიც შეიცავს:
 • მულტი გვერდიან საიტს;
 • ფორმატირებას;
 • მულტიმედია ობიექტებს (მაგ.: სურათი, აუდიო, ვიდეო და/ან ანიმაციური ტიპის ობიექტები);
 • ნავიგაციის მენიუს.
 • აკეთებს ვებსაიტის პუბლიკაციას (მაგ.: ინტრანეტში ან ინტერნეტში);
 • მომხმარებლების კრიტიკასა და უკუგებაზე დაფუძნებით ქმნის ვებსაიტის გაუმჯობესების კრიტერიუმებს;
 • შენიშვნების საფუძველზე ვებსაიტში შეაქვს დასაშვები ცვლილებები.

რესურსები