არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს და იმსჯელოს კულტურის ტიპის ისეთ  განსაზღვრელ  მახასიათებლებზე, როგორებიცაა  ,,ტრადიციულობა და ,,მოდერნულობა”

ინდიკატორები

  • ვენის დიაგრამის  გამოყენებით აკეთებს  ტრადიციული და მოდერნისტული კულტურების მახასიათებლების ანალიზს და მსჯელობს ტრდიციულობისა და  მოდერნულობის თანაფარდობასა და მნიშვნელობაზე; საქართველოს ისტორიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნიმუშების საფუძველზე გამოყოფს ქართული კულტურის ტრადიციულობა/მოდერნულობის დამადასტურებელ მახასიათებლებს;  
  • ინდივიდუალურად, ან ჯგუფში ატარებს ლიტერატურის, კინემატოგრაფის, ფერწერის და ა.შ.  სიუჟეტების ანალიზს და მსჯელობს განსხვავებულ კულტურებში საზოგადოებისა და პიროვნების მნიშვნელობის თანაფარდობაზე;

 

რესურსები