არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე იკვლევს  სხვადასხვა ფაქტორის გავლენას კულტურის ჩამოყალიბებასა და ფუნქციონირებაზე.

ინდიკატორები

  • საქართველოს, ან სხვა რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე აღწერს და განიხილავს რეგიონების კულტურულ მახასიათებლებს და პოულობს საერთო და განსხვავებულ თვისებებს;
  • საკუთარი გარემოს მაგალითზე  იკვლევს  თანამედროვე გლობალური ტენდენციების   გავლენას  ადგილობრივ კულტურაზე და აფასებს ამ ტენდენციების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
  • საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, განიხილავს სოციალიზაციის სხვადასხვა ინსტიტუტისა და ავტორიტეტული პიროვნებების გავლენას თავის თავზე;  მათ შორის გამოყოფს  პრიორიტეტულებს და ასაბუთებს თავის არჩევანს.  

რესურსები