არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს  სამყაროს ორ შემადგენელ ნაწილ - ბუნებრივი და ანთროპოგენულ.

ინდიკატორები

  • მისთვის ცნობილი მაგალითების მიხედვით მსჯელობს სხვადასხვა კულტურის დამოკიდებულებაზე  ბუნებისადმი. განასხვავებს და  აფასებს შესაბამის შედეგებს;
  • ლოკალურ გარემოზე დაკვირვებით და  ინტერნეტისა და  მასმედიის საშუალებით  მოიპოვებს ინფორმაციას.  ამ ინფორმაციის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე  გამოავლენს ბუნებისადმი დამოკიდებულების ფორმებს;
  • შეისწავლის ადამიანის თანმხლები ცხოველების მდგომარეობას საკუთარ უბანში; აანალიზებს მათ მიერ შექმნილ საფრთხეებს  და ეძებს ამ პრობლემების გადაჭრის ჰუმანურ გზებს.

რესურსები