არჩ.მეწ.X.XI.XII. 8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

სამეწარმეო იდეის რეალიზებისთვის საჭირო ელემენტების (ადამიანური რესურსი, მატერიალური რესურსი, ფინანსური რესურსი) განსაზღვრა.

რესურსები