არჩ.მეწ.X.XI.XII. 12.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

იმსჯელოს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო ნიუანსებზე.

რესურსები