არჩ.მეწ.X.XI.XII. 11.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

იმსჯელოს საბანკო სისტემის როლზე საბაზრო ურთიერთობების განვითარების პროცესში.

რესურსები