არჩ.მეწ.X.XI.XII. 10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

იმსჯელოს სახელმწიფოს როლსა და ადგილზე საბაზრო ეკონომიკაში.

რესურსები