არჩ.მეწ. X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

ბაზარზე არსებული  სიტუაციის გაანალიზება.

რესურსები