არჩ.მეწ. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

საპროექტო იდეის რეალიზებისთვის საჭირო უნარების (დაგეგმვის ორგანიზება, ანალიზი, კეთება, კომუნიკაცია, ინსტრუქტაჟის გაგება, შეფასება) გამოვლენა.

რესურსები