არჩ.კვლ.XI/XII.4.

XI კლასი, XII კლასი

მონაცემთა შეფასებისას, ანალიზისას, დასკვნების გაკეთებისას 

ინდიკატორები

  • გააზრებულად და ეფექტურად გამოიყენოს ცხრილები და გრაფიკები მონაცემთა შორის დამოკიდებულების აღსაწერად;
  • გააანალიზოს მონაცემები (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების დადგენა),  გამოიტანოს დასკვნები;  
  • შეაფასოს მონაცემთა საკმარისობა გამოთქმული ვარაუდის  დადასტურებისა და დასკვნის გამოტანისათვის;
  • შეადაროს მიღებული დასკვნა გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში გააანალიზოს ამ განსხვავების მიზეზები;
  • შეამჩნიოს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილი  მოულოდნელობები,  შეეცადოს მათ  ახსნას;
  • შეაფასოს მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალება, საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმოს მომავალი ცდა.

რესურსები