არჩ.კვლ.XI/XII.3.

XI კლასი, XII კლასი

სხვადასხვა საშუალებით მონაცემთა წარმოდგენისას 

ინდიკატორები

  • გააზრებულად გამოიყენოს მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა საშუალება;
  • გამოიყენოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მონაცემთა დამუშავებისა და წარმოდგენისათვის.  

რესურსები