არჩ.კვლ.XI/XII.2.

XI კლასი, XII კლასი

კვლევის ჩატარებისას და მიღებული  მონაცემების აღრიცხვისას 

ინდიკატორები

  • გამოიყენოს არჩეული აღჭურვილობა და ჩაატაროს დაგეგმილი დაკვირვება;
  • აწარმოოს  დაკვირვება/გაზომვები,  მიიღოს მონაცემები;
  • დააკვირდეს, გაზომოს, გამოიყენოს სათანადო საშუალებები მონაცემთა სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის;
  • დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

 

რესურსები