არჩ.კვლ.XI/XII.1.

XI კლასი, XII კლასი

კვლევის საგნისა და მისი შესწავლის ეტაპების განსაზღვრისას

ინდიკატორები

  • მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს კვლევის მიზანი;
  • გამოთქვას სათანადო მოსაზრება/ვარაუდი;
  • განსაზღვროს  მონაცემთა  მოპოვების გზები (მაგალითად: დაკვირვებით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, ლიტერატურის მოძიებით);
  • განსაზღვროს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) სიდიდეებს შორის განსხვავება;
  • განსაზღვროს  კვლევის პირობები და  ჩატარების ეტაპები;
  • შეარჩიოს სათანადო ხელსაწყოები/აღჭურვილობა;
  • განსაზღვროს მონაცემთა აღრიცხვის ფორმატი (ცხრილები, გრაფიკები, ფოტოები).

რესურსები