არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა სხვადასხვა ციფრული ფორმატით, მისი მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის გადაჭრის შემდეგ საბოლოო შედეგების დემონსტრირება.

ინდიკატორები

  • იყენებს ისტ საშუალებებს შედეგების პრეზენტაციისთვის, ანალიზისა და კომუნიკაციისთვის;
  • ახერხებს გამოთვლილი ციფრული მასალის ინტეგრაციას ერთობლივ პროექტში;
  • იცავს ისტ–ის უსაფრთხოებისა და ეთიკურ ნორმებს (საავტორო უფლებები, ინტელექტუალური საკუთრება). ხაზგასმით აყალიბებს პრობლემის გადაჭრისას საკუთარ იდეებს და/ან პროექტში შეტანილ წვლილს.

რესურსები