არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კომპიუტერის მეხსიერებაში ჩანაწერების ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენისთვის მონაცემთა სხვადასხვა სტრუქტურის შერჩევა.

ინდიკატორები

  • ამოცანის მონაცემების წარმოდგენისათვის სხვადასხვა ასპექტში განიხილავს მონაცემთა სტრუქტურებს. მსჯელობს სტრუქტურის ამოცანასთან შესაბამისობაზე, ეფექტურობაზე (მეხსიერება და გამოთვლის სიჩქარე), მის პროგრამულად განხორციელებაზე და გამართვაზე;
  • მსჯელობს თითოეული აბსტრაქტული მონაცემთა სტრუქტურის დანიშნულებასა და უპირატესობაზე  და  აფასებს მას;
  • პროგრამაში იყენებს მონაცემთა სტრუქტურის სამ ძირითად ოპერაციას: ჩანაწერის დამატება, ცვლილება და წაშლა.

რესურსები