არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს ალგორითმის ცნებას, ეფექტურად იყენებს ალგორითმის ჩაწერის და შეფასების საშუალებებს დასმული ამოცანის ამოსახსნელად.

ინდიკატორები

  • ახდენს დასმული პრობლემის მათემატიკურ ფორმალიზებას
  • მსჯელობს დასმული ამოცანის შესატან/გამოსატან პარამეტრებზე და მათ სიდიდეებზე;
  • ამოსახსნელ ამოცანაში ამოიცნობს ლოგიკურ ქვეამოცანებს. ხსნის პრობლემას მისი შედარებით მარტივ ქვეპრობლემებად დეკომპოზიციის მეშვეობით;
  • აყალიბებს  შესასრულებელი ოპერაციების მიმდევრობას;
  • ალგორითმის მნიშვნელოვან ოპერაციებს ჩაწერს ფსევდო კოდის და/ან პროგრამირების ენის საშუალებით;
  • მსჯელობს ალგორითმის კორექტულობაზე, ეფექტიანობასა და გამოითვლის ოპერაციების/იტერაციების რაოდენობაზე.

რესურსები