არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს კინოხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
  • მსჯელობს შემოქმედის (რეჟისორის, დრამატურგის, მსახიობის) მოქალაქეობრივ როლზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
  • მსჯელობს კინოხელოვნების ზეგავლენაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების და ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებაზე;
  • განმარტავს როგორ შეუძლია გამოიყენოს კინოხელოვნების  შესწავლით  მიღებული ცოდნა და უნარები  მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში;
  • საუბრობს უმაღლესი განათლების და პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობაზე კინოხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებში (ტელევიზია, სარეკლამო საქმე, თეატრი).

რესურსები