არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნებისრომელიმე   მიმდინარეობასა ან მიმართულებას.

ინდიკატორები

  • ასაბუთებს თავის არჩევანს;
  • აგროვებს და  აანალიზებს ინფორმაციას არჩეული მიმდინარეობისა ან მიმართულების  შესახებ და  აწყობს პრეზენტაციას (ინდივიდუალურად ან სამუშაო ჯგუფთან ერთად); 
  • შეიწავლის არჩეული მიმდინარეობის ან მიმართულების  ისტორიულ, სოციალურ-პოლიტიკურ და კულტურულ კონტექსტს;
  • მსჯელობაში გამოყოფს მიმდინარეობისა თუ მიმართულებისთვის დამახასიათებელ გამომსახველობით საშუალებებს (კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და სხვა);
  • ახდენს შედარებას სხვა მიმდინარეობებთან  (მაგალითად, ავანგარდი და ნეორეალიზმი);
  • ირჩევს ამ მიმდინარეობისა თუ მიმართულების ერთ-ერთ  წარმომადგენელს და  იკვლევს  მის შემოქმედებას;
  • მსჯელობს თანამედროვე კინოპროცესზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს თანამედროვე კინოტექნოლოგიებს, მსჯელობს კინოგამოსახულებაზე მათი გავლენის შესახებ.

რესურსები