არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეიკვლევს თანამედროვე ხელოვნებას. 

ინდიკატორები

  • ირჩევს დღეს მოღვაწე ხელოვანს, აგროვებს მასზე ინფორმაციას და აანალიზებს მის შემოქმედებას;
  • იკვლევს, რა ცვლილებები ხდებოდა ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები ცვლიდა ერთმანეთს მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე;
  • მსჯელობს, როგორ იმოქმედა ხელოვნებაზე ტექნიკურმა პროგრესმა;
  • მსჯელობს დიზაინის  სხვადასხვა პროფილის ყველაზე ცნობილი ბრენდების შესახებ;
  • მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს    კონცეფციებზე და ფორმებზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების შედარების გზით.

რესურსები