არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს საკუთარი და სხვისი ნამუშევარი აუდიტორიის წინაშე.

ინდიკატორები

  • საუბრობს, თუ რისი გადმოცემა სურდა ნამუშევარში და რა მხატვრული ხერხები გამოიყენა შედეგის მისაღწევად;
  • აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს მასში წარმოჩენილი პროფესიონალიზმისა და შემოქმედებითი მიდგომის მიხედვით;
  • მსჯელობს მსგავსებებსა და განსხვავებებზე საკუთარ და სხვების ნამუშევრებში და მათში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებზე;
  • საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევარზე და ასაბუთებს, რატომ აძლევს უპირატესობას რომელიმე მათგანს;
  • შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით აფასებს ნამუშევარს.

რესურსები