არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში. 

ინდიკატორები

  • აანლიზებს, როგორ არის  გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების, გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა დეტალი: პოზა,  გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);
  • აფასებს ნამუშევარს (გამოხატავს სუბიექტურ დამოკიდებულებას ნამუშევრის მიმართ) და განუმარტავს თანაკლასელებს, რა კრიტერიუმებით  იხელმძღვანელა (ემოცია, ნამუშევრის ესთეტი­კუ­რი და მატერიალური ღირებულება).

რესურსები