არჩ.ხაზვაX/XI.2.12.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ისაუბროს  ნახაზის სახეებზე და მათი გამოყენების სფეროებზე.

ინდიკატორები

  • განმარტავს ნახაზებში კლასიფიკაციის პრინციპს დარგობრივი, პროეცირების მეთოდებისა და დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით;  საუბრობს ნახაზების, როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის შინაარსის (დეტალები, საამწყობო, ზოგადი სახის, გაბარიტული, სამონტაჟო, ცხრილი-სპეციფიკაცია), დამზადების და გაფორმების წესის (ესკიზები, ორიგინალი, დედანი, დუბლიკატი, ასლი), მიზნობრივი დანიშნულების  (ძირითადი, დამხმარე, ტექნოლოგიური, საექსპლოატაციო), დაგეგმარების სტადიების (ესკიზური, ტექნიკური, მუშა ნახაზები) შესახებ.   

რესურსები