არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის  წაკითხვა და ანალიზი.

ინდიკატორები

  • ნახაზის წაკითხვისას იყენებს ნახაზის გაფორმების სტანდარტისა და პირობითი აღნიშვნების სისტემას. მსჯელობს ნახაზის შესრულების ხარისხზე ამ კრიტერიუმისა  და აგების სისწორის გათვალისწინებით;
  • მსჯელობს  ნახაზის გაფორმების სტანდარტზე;
  • მსჯელობს „საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის ერთიან სისტემაზე“ (სდეს), სახელმწიფო, დარგობრივი ან საფირმო სტანდარტების და დამკვეთის მოთხოვნების შესრულების საკითხებზე.

რესურსები