არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

ნახაზის შესრულებისას მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის გაფორმების სტანდარტის დაცვა.  

ინდიკატორები

  • პირობითი სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ირჩევს  ხაზის ტიპს,  სისქეს და ფერს; პირობით აღნიშვნებს (მასალის, ობიექტების და სხვ.), ფორმატს, ჩარჩოს, წარწერებს, ზომებს და სხვ. 
  • ნახაზის სხვადასხვა  მასშტაბით შესრულებისას, იყენებს ანოტაციური ელემენტების (წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) განსხვავებულ  მასშტაბს. 

რესურსები