არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ორგანზომილებიანი ფიგურების მოდიფიცირება ან/და რედაქტირება. 

ინდიკატორები

  • არსებული ბრტყელი გრაფიკული გამოსახულების საფუძველზე ქმნის  ალტერნატიულ (განსხვავებულ) ობიექტს გეომეტრიული გარდაქმნებისა და რედაქტირების  შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით;
  • არჩეული საბაზო ობიექტის საფუძველზე ქმნის  მართკუთხა ან წრიულ (პოლარულ) ობიექტთა ჯგუფს ანუ მასივს (ფორმალური კომპოზიცია);
  • ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების საფუძველზე ქმნის ფორმალურ კომპოზიციას ტრანსფორმაციის ძირითადი პროცედურების (გადაადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრია) გამოყენებით;
  • სტილიზებული ხაზოვანი ობიექტის  (მაგ. მცენარეული მოტივი) საფუძველზე ქმნის ორნამენტს, ან სხვა დეკორატიულ გამოსახულებას (არაფორმალური კომპოზიცია).

რესურსები