არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სახაზავი იარაღებისა და მასალების  დანიშნულების განსაზღვრა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ჩამოთვლის ტრადიციულ სახაზავ ხელსაწყო-იარაღებს და მასალებს (მაგ., ფანქარი, სახაზავები, მრუდთარგი, ფარგალი, მზომი  საფარგლე, რეისფედერი, რაპიდოგრაფი, სახაზავი ქაღალდი, ტუში )  და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;
  • მსჯელობს კომპიუტერული ხაზვის ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების დანიშნულებაზე, მათ ძირითად პარამეტრებსა და მუშაობის პრინციპებზე (მაგ., პერსონალური კომპიუტერის სისტემური ბლოკი, მაუსი, მონიტორი, პრინტერი/პლოტერი, კარტრიჯი; რასტრული და ვექტორული გრაფიკული პროგრამები);
  •  ასაბუთებს კომპიუტერული გრაფიკის მოთხოვნებს ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის (კომპიუტერული რესურსების) მიმართ;
  • ადარებს ხელით ხაზვასა და ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების ტექნოლოგიებს და მსჯელობს მათ სპეციფიკაზე.

რესურსები