არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  განსაზღვროს ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი.

ინდიკატორები

  • ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი შრიფტის სტილს, ახდენს მის პარამეტრების ფორმატირებას (სახე, ზომა და სხვ.);
  • ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი ზომების სტილს, განსაზღვრავს გამოტანის და ზომის ხაზების, ისრების და ტექსტის პარამეტრებს;
  • სწორად ირჩევს  დაშტრიხვის (წახაზვის) სახეობას, მასალის პირობითი აღნიშვნის  შესაბამისად;
  • ნახაზის სხვადასხვა  მასშტაბით შესრულებისას, ყურადღებას აქცევს ანოტაციური ობიექტების (წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) თვალსაჩინოების  შენარჩუნებისთვის  განსხვავებული  მასშტაბის გამოყენების აუცილებლობას. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამ მოთხოვნას ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების დროს ნახაზის ზუმირების და შკალირების    (მასშტაბის შეცვლის) დროს. 

რესურსები