არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს  არასტანდარტული ხედები და ცენტრალური პროექცია გამოსახულების აგებისას.

ინდიკატორები

  • ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების პროცესში იყენებს არასტანდარტულ ხედებს (ირჩევს ნებისმიერ ხედვის წერტილს, აყენებს კამერას, განსაზღვრავს მის პარამეტრებს);
  • იყენებს როგორც პარალელური, ასევე ცენტრალური დაგეგმილების მეთოდს (პერსპექტივას);
  • აგებს ერთი და იმავე ობიექტის სამგანზომილებიან გამოსახულებას სხავადასხვა მეთოდით: ორთოგონალური, აქსონომეტრიული და პერსპექტიული.

                        

რესურსები