არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული პოზიციური და მეტრული ამოცანების ამოხსნა არსებულ მოდელზე.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს მანძილს ორ მოცემულ წერტილს შორის სივრცეში, წერტილიდან სიბრტყემდე; კუთხეს  წრფესა და სიბრტყეს, ორ სიბრტყეს შორის (მეტრული ამოცანა);
  • განსაზღვრავს მოცემული წერტილის პროექციას სიბრტყეზე, მოცემულ წერტილზე გამავალი წრფის პროექციას სიბრტყეზე (პოზიციური ამოცანა). 

რესურსები