არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სამგანზომილებიანი ფიგურების რედაქტირება ობიექტების და სუბობიექტების დონეზე.

ინდიკატორები

  • კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების  დროს იყენებს ზოგად და სპეციალურ (3D) რედაქტირების საშუალებებს, რომლებიც გეომეტრიულ პრიმიტივებს განიხილავენ პირობითად „ერთიან და განუყოფელ“ ობიექტებად;
  • კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების  დროს ბულის ოპერაციებთან ერთად იყენებს სამგანზომილებიანი გეომეტრიული პრიმიტივების სტრუქტურული ერთეულების (წახნაგი, წიბო და სხვ.) რედაქტირების საშუალებებს.

რესურსები