არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე განმარტავს კოორდინატთა სისტემის მართვის არსს და დანიშნულებას.

ინდიკატორები

  • უკავშირებს  კოორდინატთა სისტემის გარდაქმნას სივრცის გეომეტრიული გარდაქმნის თვისებებს,  განმარტავს ამ პროცედურას მართკუთხა და აქსონომეტრიული კორდინატთა სისტემების მაგალითზე;
  • ჩამოთვლის და განიხილავს კოორდინატთა სისტემების სახეებს და განმარტავს მათ დანიშნულებას (გლობალური, ლოკალური, გამომყენებლის და სხვ.)   

რესურსები