არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე განიხილავს ბულის (ლოგიკურ) ოპერაციებს გეომეტრიული მოდელირების იარაღად.

ინდიკატორები

  • გეომეტრიული მოდელირების დროს ტანების/სხეულების ურთიერთკვეთას, გამოკლებასა და გაერთიანებას განიხილავს როგორც სიმრავლეთა თეორიის  შესაბამისი ლოგიკური ფუნქციების გამოყენების თვალსაჩინო ილიუსტრაციას. უჩვენებს  კავშირს ვენის დიაგრამასა და ტანების/სხეულების რედაქტირების ამ ინსტრუმენტს შორის, რაც ასოცირდება წერტილების სიმრავლეებთან.

რესურსები