არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  განსაზღვროს სივრცითი ობიექტების ვიზუალიზაციის სტილი. 

ინდიკატორები

  • აგებს სივრცულ ობიექტს 3-განზომილებიანი კარკასით;
  • გამოსახავს სივრცულ ობიექტს უხილავი ხაზების გარეშე;
  • გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „კონცეპტუალურ სტილში“;
  • გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „რეალისტურ სტილში“;
  • აგებს ერთი და იმავე ობიექტს სხვადასხვა ვიზუალურ სტილში.

რესურსები