არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების: მოძრაობის, მსგავსობის და აფინური გარდაქმნის ჯგუფების ძირითადი თვისებების განმარტება.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს წრფივი გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფების (ევკლიდური, მსგავსობა, აფინური) ძირითად თვისებებს, აღწერს შესაბამის გეომეტრიული გარდაქმნების პროცედურებს სივრცეში (გადადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრიული ასახვა) და მათ კომპოზიციებს, როგორც გრაფიკული ობიექტების მოდიფიცირების ან/და რედაქტირების ქმედით საშუალებას, ხელით ხაზვისას და ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების დროს; 

რესურსები