არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ზოგიერთი გარემოსდაცვითი მოდელის შესახებ და  წარმოადგენს შესაბამის სცენარებს.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს გარემოს ცვლილების მოდელებზე და გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას;
  • როლური თამაშებით  გაითამაშებენ ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალური გარემოს მართვის შესაძლო სიტუაციას (სცენარს), სადაც სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე აღწერს პრობლემას, მიზეზებს, ინტერესებს, გადაჭრის გზებს;
  • ადგენს ერთი გლობალური პრობლემის განვითარების სცენარს და წარმოადგენს მას მისთვის სასურველი ფორმით (ტექსტი, ცხრილი, გრაფიკი, სქემა, რუკა), სარგებლობს ლოგიკური ჯაჭვით: პრობლემა ® პირობა ® შედეგი.

რესურსები