არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და იმსჯელოს მდგრადი განვითარების კონცეფციის ცნებაზე და საზოგადოების განვითარებისათვის მის მნიშვნელობაზე.

ინდიკატორები

  • განმარტავს მდგრად განვითარებასა და მასთან დაკავშირებულ ძირითად ცნებებს (მაგ., მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ), მზიდი ტევადობა, საქმიანობის შეზღუდვა, თვითშეზღუდვის პრინციპი);
  • განასხვავებს და ადარებს ტერმინებს: ზრდა და განვითარება, ევოლუცია და განვითარება, მდგრადი განვითარება და მდგრადი დაგეგმარება;
  • განსაზღვრავს სამი ძირითადი ასპექტის (ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური) მნიშვნელობას მდგრადი განვითარების მიღწევაში;
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნებებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენების (მაგ.  მოსწავლეები, მეცნიერები, თემი, ინტელიგენცია) როლზე მდგრადი განვითარების მიღწევაში.

რესურსები