არჩ.ფიზ.XI/XII.6.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სინათლის ორმაგ ბუნებს კვლევა.

ინდიკატორები

  • გეგმავს და ატარებს ცდებს სინათლის ტალღური ბუნების შესასწავლად, შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • ადგენს რაოდენობრივ კავშირს სინათლის ნაკადს, სინათლის ძალასა და განათებულობას შორის;
  • აანალიზებს ფოტოეფექტის ექსპერიმენტს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს სინათლის კვანტური ბუნების შესახებ;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას სინათლეზე წარმოდგენების განვითარების შესახებ, წარადგენს პრეზენტაციის სახით;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები