არჩ.ფიზ.XI/XII.5.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მექანიკურ ტალღებ თვისებების გამოკვლევა.

ინდიკატორები

  • გეგმავს და ატარებს ცდებს მექანიკური ტალღების შესასწავლად (არეკვლა, გარდატეხა, დიფრაქცია, ინტერფერენცია), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
  • აკვირდება და რაოდენობრივად აღწერს დოპლერის ეფექტს.

რესურსები