არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ახსნას ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის როლი ეკონომიკაში. 

ინდიკატორები

  • ფისკალური პოლიტიკის ისტორიული მაგალითების განხილვის საფუძველზე, ხსნის მის მიზეზებს;
  • ახასიათებს ფისკალურ პოლიტიკას, რომელსაც შესთავაზებდა შემდეგი პრობლემების გადასაჭრელად: (1) მზარდი უმუშევრობა, (2) მზარდი ინფლაცია. ასაბუთებს საკუთარ რეკომენდაციას;
  • ხსნის განსხვავებას ბიუჯეტის დეფიციტსა და სახელმწიფო ვალს შორის და განსაზღვრავს რა დრო დასჭირდებოდა სახელმწიფო ვალის გადახდას არსებული მშპ-ს პირობებში, თუ მას მხოლოდ ვალის გადასახდელად გამოიყენებდნენ;
  • ხსნის მონეტარული პოლიტიკის არსს და მის გავლენას ფულის მასაზე და საპროცენტო სარგებელზე. 

  

რესურსები