არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია პრეზენტაცია და ინფორმაციის სისტემაში განთავსება.

ინდიკატორები

  • ახდენს მოპოვებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას;
  • წარმოადგენს პრეზენტაციას მისთვის ხელმისაწვდომი საშუალებებით;
  • ჩატარებული სამუშაოს შედეგებს ათავსებს მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

რესურსები