არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ფლობს და იყენებს საველე პირობებში გადაადგილების და ქცევის წესებს;
  • ფლობს და საჭიროების შემთხვევაში იყენებს გაუთვალისწინებელ, ექსტრემალურ სიტუაციებში ქცევის წესებს;
  • იცნობს და იცავს ბუნების ძეგლზე საქმიანობის წესებს;
  • ფლობს საველე პირობებში ინფორმაციის მოპოვების და ჩაწერის უნარ-ჩვევებს.

რესურსები