არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა.

ინდიკატორები

  • სახავს ამოცანებს და ადგენს, რა ტექნიკური საშუალებები დასჭირდება მის განსახორცილებლად;
  • იცის საჭირო ინვენტარის გამოყენების წესები;
  • აყალიბებს მიზნობრივ ფოკუს ჯგუფებს და ოპტიმალურად ანაწილებს სამუშაოს;
  • უზრუნველყოფს ფოკუს ჯგუფების ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას.

რესურსები