არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია წყაროებში საჭირო მასალების მოძიება და მათი დამუშავება.

ინდიკატორები

  • მუშაობს წერილობით წყაროებზე და შეუძლია საჭირო ცნობების მოძიება;
  • ადგილობრივი მოსახლეობისგან მოიპოვებს კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციას;
  • აანალიზებს სხვადასხვა გზით მოპოვებულ ინფორმაციას და შეუძლია მარგი ცნობების გამორჩევა;
  • ადგენს პლობლემურ საკითხებს და პოულობს მათი გადაჭრის გზებს.

რესურსები