არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

.შეუძლია GPS-ით მიღებული ინფორმაციის კომპიუტერში გადატანა და მათი შესაბამისი დამუშავება.

ინდიკატორები

  • Garmin Map Source კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ახდენს GPS-ში შენახული მონაცემების კომპიუტერში ექსპორტს;
  • ექსპორტირებული მონაცემებით კ.პ. Google Earth-ში პოულობს ბუნების ძეგლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ორთოფოტოს;
  • GPS-ის მონაცემებს Google Earth-ის საშუალებით ინახავს .kmz ფაილად;
  • აღწევს GPS მიმღების, Garmin Map Source-ისა და Google Earth-ის ურთიერთთავსებადობას და შეუძლია მათი ინტეგრირებული მოხმარება.

რესურსები