არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია GPS მიმღების გამოყენება: მონაცემების მიღება და შენახვა.

ინდიკატორები

  • მართავს და სწორად მოიხმარს GPS მიმღებს;
  • GPS მიმღების საშუალებით ადგენს წერტილოვანი ადგილის/პოლიგონის კოორდინატებს, აბსოლუტურ სიმაღლეს, ჰორიზონტის მხარეებს და მიღებული მონაცემების შესაძლო ცდომილებას;
  • მიღებულ მონაცემებს ინახავს GPS-ის მეხსიერებაში.

რესურსები