არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია გეგმის/რუკის შედგენა.

ინდიკატორები

  • ფლობს და იყენებს გარემოში ორიენტირების, ჰორიზონტის მხარეების დადგენის ტრადიციულ და თანამედროვე მეთოდებს;
  • საკვლევ ადგილს გეგმაზე/რუკაზე გამოსახავს პირობითი ნიშნებით;
  • შესადგენი რუკისთვის ანგარიშობს და სამუშაო ფორმატზე არგებს მასშტაბს;
  • ადგენს ბუნების ძეგლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გეგმას/რუკას საველე პირობებში ინფორმაციის შეგროვების, მასალების სისტემატიზაციისა და ანალიზის საფუძველზე.

რესურსები