არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეიმეცნებს გეოეკოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დარგს.

ინდიკატორები

  • ასახელებს და ერთმანეთისგან მიჯნავს გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და   ეკოლოგიის საკითხებს;
  • ასახელებს გეოეკოლოგიის კვლევის ობიექტებს;
  • გეოეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობისას იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.

რესურსები