არჩ.ასტ.XII.15.

XI კლასი, XII კლასი

სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის პრობლემაზე მსჯელობისას 

ინდიკატორები

  • აღწეროს სიცოცხლის აღმოცენების შესაძლო გზები;
  • ახსნას, რა მეთოდებით შეიძლება არამზისიერი პლანეტების აღმოჩენა და გადმოსცეს ამ სფეროში მიღწეული შედეგები;
  • იმსჯელოს, რომელი ტიპის ვარსკვლავებია ხელშემწყობი მათ პლანეტებზე ცივილიზაციის განვითარებისთვის;
  • განმარტოს რადიოგადაცემათა მნიშვნელობა არამიწიერი ცივილიზაციების აღმოჩენისა და მათთან ინფორმაციული კონტაქტისათვის;
  • იმსჯელოს ცივილიზაციათა კლასიფიკაციის შესახებ;
  • ახსნას, რას ეწოდება ურთიერთკომუნიკაბელური ცივილიზაციები და რა განსაზღვრავს მათ რაოდენობას გალაქტიკაში;
  • იმსჯელოს შესაძლო პალეოკონტაქტზე და არამიწიერ გონიერ არსებებთან შეხვედრის პერსპექტივებსა და მნიშვნელობაზე.

რესურსები