არჩ.ასტ. XI/XII.6.

XI კლასი, XII კლასი

ასტრონომიული კვლევის მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დახასიათებისას 

ინდიკატორები

  • იმსჯელოს დაკვირვებებისა და თეორიის შეფარდებით როლზე, ტექნიკური პროგრესის მნიშვნელობაზე ასტრონომიის განვითარებაში;
  • დაახასიათოს ოპტიკური ტელესკოპების სახეები და თვისებები;
  • დაახასიათოს ფოტოგრაფიული ასტრონომიის უპირატესობანი;
  • ახსნას სპექტრების როლი ციურ სხეულთა შესწავლაში;
  • დაახასიათოს სპექტრის სხვადასხვა უბანში ციურ სხეულებზე დასაკვირვებელი ხელსაწყოები;
  • შეადაროს ერთმანეთს ასტრონომიულ დაკვირვებათა შესაძლებლობანი დედამიწის ზედაპირიდან და კოსმოსური სივრციდან.

რესურსები